لیبل های رول آپشن دار : شامل شماره سریال رول با شماره ای راندوم و مسلسل انجام لیبل های رول با U.V موضعی و U.V برجسته و ... انجام اسکرچ چاپی بر روی لیبل های رول

.All Rights reserved by Barchasbsazan Mobtaker Co ©

Developed & Designed By Raham Design