بگ تگ (Bag Tag) : لیبل شناسایی چمدان مسافر د رهواپیمایی و کشتیرانی با استاندارد کارت پرواز (Boarding Pass) : کارت مخصوص سوار شدن به هواپیما و کشتی های مسافربری

.All Rights reserved by Barchasbsazan Mobtaker Co ©

Developed & Designed By Raham Design